به آخرت ایمان دارید؟

آنان که به آخرت ایمان دارند، دنیا را عمیق تر می بینند؛

ایمان به آخرت به معنای کوری نسبت به دنیا نیست.


موضوعاتِ مرتبط:
آقاگل ‌‌‌‌ ۰۵ آبان ۹۵ , ۲۰:۳۵
حرف حق!
بسیار خوب!