ایده‌ی پرفروشِ «انسان کامل»

آقای قاضی! من اشتباهی بودم؛ ریاکار نبودم.

بچه جون به حرف بزرگ‌ترت گوش «نده».

درستی و فایده (در گفتگو با مرتضی خیری)

مورد عجیب دکتر دوربین و آقای میرویسی*

چگونه کافر شویم؟

به آخرت ایمان دارید؟

شش-پنجاه

کاش شجاعت این رو داشته باشیم که وصله های ناجور رو دور بندازیم.